CANIS & FELIS s.r.o.

nákupní košík

Zákazník nepřihlášen

Celkem v košíku

0 Kč

Vyhledávání

Rychlý kontakt

CANIS & FELIS s.r.o.

Telefon: +420 604 687 601
  +420 604 311 824
Web: www.canisfelis.cz
E-mail: info@canisfelis.cz
Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah, mezi kupujícím (dále jen Kupující) a  provozovatelem internetového obchodu (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu a zároveň Prodávajícím je společnost CANIS & FELIS s.r.o., se sídlem Ledrova 934, 535 01 Přelouč, IČ: 27531171, DIČ: CZ27531171, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24372.
2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zák. č. 40/1064 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele v účinném znění. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel (tj. podnikatel, který nakupuje zboží či užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím nebo službami), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v účinném znění.

 

II. Objednávka

1. Objednávku může učinit Kupující prostřednictvím internetového obchodu nebo telefonicky na kontaktních číslech Prodávajícího. Prodávající Kupujícímu objednávku po zadání do objednávkového systému potvrdí emailem nebo telefonicky. Poté, co Kupující obdrží e-mailem nebo telefonicky potvrzení své objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
2. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a  že s nimi souhlasí.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Telefonní číslo je požadováno z důvodu případného kontaktování Kupujícího Přepravcem před doručením zásilky.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

III. Cena

1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění zákazníků změnit ceny v internetovém obchodě. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.
2. Prodávající poskytuje Kupujícímu věrností slevy na nákupy uskutečněné v internetovém obchodě http://canisfelis.cz// během jednoho roku a sleva se uplatňuje dle níže uvedeného systému:

- 2% získává každý zákazník na další nákup

- chovatelské ceny (tj. cca 4-5% sleva) - pokud Vaše nákupy překročí částku 5000 Kč, jednotlivé nákupy se sčítají po zaplacení

U krmiva FirstMate je věrnostní sleva do výše 2%

Slevy se vzájemně nesčítají, slevy se nevztahují na zboží v akci a zlevněné zboží.

Za uskutečněný nákup se nepovažuje, pokud Kupující vrátí zboží Prodávajícímu.
Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob či do odvolání, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.

 

IV. Způsoby platby

1. Platba v hotovosti při převzetí dobírky, v tomto případě je Prodávajícím účtován příplatek 50,- Kč. Zboží zasílané na dobírku je zasíláno prostřednictvím přepravce zvoleného Prodávajícím (obvykle Česká pošta, a.s.) (dále a výše též jen Přepravce).
2. Platba bankovním převodem na účet Prodávajícího před odesláním zboží, Kupující provede úhradu na základě zálohové faktury na účet Prodávajícího č.ú.: 2900351083/2010 vedený u Fio banky, a.s., jako variabilní symbol uvede Kupující číslo zálohové faktury.  Objednávka je v  tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována zásadně až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
3. V případě, kdy Kupující provede úhradu předem a Prodávající není schopen zajistit dodání zboží, Prodávající neprodleně vrátí plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem.

 

V. Doprava

1. Zaslání zboží prostřednictvím Přepravce zvoleného Prodávajícím. Balné a poštovné pro objednávky do hodnoty 900,-Kč činí 99,- Kč. Balné a poštovné pro objednávky nad hodnotu 900,- Kč je zdarma. V případě, že si zvolíte způsob platby dobírkou, je vždy účtován k výše uvedenému balnému a poštovnému příplatek 50,-Kč.
2. Rozvoz v Praze, Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji v rámci pravidelných rozvozových tras cca 1x za 14dní. Rozvoz v kraji Vysočina cca 1x za měsíc. Při objednávce nad 900,-Kč je doprava rozvozem zdarma, při objednávce do 900,- Kč je doprava rozvozem za poplatek 99,-Kč. Objednávky do 500,-Kč zásadně nerozvážíme. Rozvoz je nadstandardní služba, která může být nahrazena zasláním zboží Přepravcem.

 

VI. Nepřevzetí zboží

1. Nepřevezme-li Kupující objednané zboží a zboží bude vráceno Prodávajícímu, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na úhradu poštovného (dopravného) ve skutečně uhrazené výši (poště, dopravci). Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro dopravu zdarma. Opakované odeslání zásilky je po dohodě možné. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů.

 

VII. Doba expedice zboží

1. Dobu expedice zboží upřesní Prodávající Kupujícímu v potvrzení objednávky dle čl. II. odst. 1. V případě, že je doba expedice uvedena i na stránkách Prodávajícího, je určující doba expedice uvedená v potvrzení objednávky.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetové obchodě), má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba – nepodnikatel (tj. nikoliv na IČO).
2. Zboží musí být vráceno, zasláno doporučeně, na adresu sídla Prodávajícího: CANIS & FELIS s.r.o., Ledrova 934, 535 01 Přelouč. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
3. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě.
4. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis."
5. V případě, že je zboží vráceno Prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je Kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je Prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
6. Pokud Kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, Prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží, s tím, že Prodávající je oprávněn na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s dodáním zboží Kupujícímu (náklady na přepravu apod.). Vrácená částka se tedy bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které Prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží ke Kupujícímu (náklady na přepravu apod.) Prodávající vrací finanční prostředky na účet Kupujícího nebo prostřednictvím složenky po podpisu dobropisu. Poplatky za balné a poštovné jsou vraceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené.
7. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoli práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozím informování Kupujícího) zejména v případech:
o kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
o kdy není schopen doručit zboží v daném termínu
o kdy zboží není skladem ani u dovozce
o v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
o kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
2. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na účet Kupujícího.

 

X. Délka záruční doby

1. Na chovatelské potřeby je poskytována zákonem stanovená záruční doba, která v případě Kupujícího – spotřebitele činí, kromě zákonem stanovených výjimek - týká se především krmiv, 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.
2. V případě krmiv je výrobcem udávaná trvanlivost dodávaných krmiv je většinou 12 – 18 měsíců od data výroby a je uvedena na obalu. Na obalu je rovněž uvedena lhůta spotřeby. Při standardním uskladnění a přepravě zboží, odpovídající druhu krmiva, si krmiva uchovávají své deklarované nutriční vlastnosti po celou dobu vyznačené trvanlivosti. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při neodborném zacházení Kupujícího s krmivem nebo při nevhodném uskladnění krmiva u Kupujícího.
3. V případě zboží, u kterého je výrobcem na obalu nebo v návodu uvedena lhůta spotřeby, použitelnosti či minimální trvanlivosti skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladování, špatnou nebo neodborným zacházením či obsluhou.

 

XI. Reklamace

1. Kupující je povinen v případě zaslání zboží, zboží od Přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě jakýchkoli závad se doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.
2. V případě, že Kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy dle volby Kupujícího.
3. Místem uplatnění reklamace poškozeného nebo vadného zboží je sídlo Prodávajícího: CANIS & FELIS s.r.o., Ledrova 934, 535 01 Přelouč. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy dané zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
4. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od doručení reklamovaného zboží začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo na vrácení kupní ceny.
5. Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.
6. Obrázky u zboží uvedené v rámci internetového obchodu http://canisfelis.cz// slouží pouze jako ilustrační. Pokud dodané zboží neodpovídá obrázku, není to důvod k reklamaci, je nutné se řídit parametry uvedenými u zboží.

 

XII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky, zejména se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.
2. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu http://canisfelis.cz//  dává Kupující Prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailové spojení a o jeho nákupech, a to na dobu do odvolání souhlasu ze strany Kupujícího.
3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailové spojení a údaje o nákupech Kupujícího. Osobní údaje Kupujícího budou využity pro vyřizování objednávky, vystavení daňového dokladu, zaslání zboží a pro účely obchodní činnosti a marketingové účely Prodávajícího.
4. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje Kupujícího nejsou předávány žádné třetí straně mimo Přepravce, kterému jsou předány informace jen v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zásilek.
5. Údaje, které Prodávající o Kupujícím zpracovává může Kupující změnit v zákaznické sekci. Kupující má taktéž právo požádat Prodávajícího o úpravu či smazání svých osobních údajů, učiní tak e-mailem na adresu info@canisfelis.cz

 

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání objednávky Kupujícím a tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy.
2. Odesláním objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v  konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. 
3. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://canisfelis.cz//

Dodávka zboží

Vámi objednané
zboží expedujeme
do 24 hodin

Dárek k objednávce

Dárek
k objednávce
nad 500 Kč

Doprava zdarma

Doprava
zdarma

k objednávce
nad 900 Kč

Facebook

© 2011 CANIS & FELIS s.r.o